Pereiti prie turinio

Būtų galima pasirinkti nevyriausybinės organizacijos NVO struktūrą, kuri leistų rašyti projektus į Europos fondus. Viešinami tik Komiteto sprendimai.

Svarbiausi akademinės etikos principai: 6. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami tiesos, žinių, mokslo ir lygybės siekimą, privalo reikalauti visapusiško sąžiningumo mokydamiesi, dėstydami, tyrinėdami ir atlikdami savo funkcijas kitose akademinėse veiklose pvz. Akademinės bendruomenės nariai, įgyvendindami savo teises ir pareigas, puoselėja pasitikėjimo kultūrą, kurioje skatinama laisvai keistis idėjomis ir sudaryti sąlygas visiems išnaudoti savo potencialą.

Studijų krepšelis vis atveria silpniausias vietas.

Akademinės bendruomenės nariai, siekdami teisingumo įgyvendinimo ir kurdami akademinės bendruomenės narių tarpusavio ryšius, turi kurti objektyvius ir vienodus institucinius reikalavimus, praktiką ir procedūras, taip pat užtikrinti jų tinkamą įgyvendinimą.

Akademinės bendruomenės nariai, skatindami pagarbą tarpusavio santykiuose, sau ir kitiems, taip pat mokslinei veiklai, studijoms, su studijomis susijusiai veiklai ir kitoms veikloms pvz. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami vienas kitą būti atsakingais už savo veiksmus, turi ne tik patys laikytis etiško elgesio reikalavimų mokslinių tyrimų, studijų, dėstymo bei kitų akademinių veiklų pvz.

Reitingai Žurnalas Naujuoju Vilniaus universiteto rektoriumi tapo prof.

Akademinės bendruomenės nariai yra lygūs prieš nacionalinius teisės aktus, Kolegijos patvirtintus teisės aktus, taip pat Kaip padidinti savo nari is mokslinio poziurio Kaip padidinti savo nari is mokslinio poziurio vadovus, t.

Tai nereiškia, kad yra uždraustas skirtingų sąlygų taikymas ar tapačių santykių skirtingas reglamentavimas, tačiau jis galimas tik esant objektyvioms ir pagrįstoms priežastims.

Kodekse pateiktų akademinės etikos principų ir juos pažeidžiančių elgesio formų sąrašas neturėtų ir negali būti laikomas baigtiniu. Kodekso 6 punkte nurodytais akademinės etikos principais akademinės bendruomenės nariai privalo vadovautis visuose akademiniuose santykiuose, susijusiuose su moksline veikla, studijomis, su studijomis susijusia veikla ir kitomis akademinėmis veikloms pvz.

Kolegijos Akademinės bendruomenės etikos normos įtvirtina pagrindines etiško dalykinio akademinio elgesio nuostatas, kurios parodo Kolegijos akademinės etikos politikos kryptis. Akademinė laisvė reiškia Kolegijos akademinės bendruomenės narių teisę atvirai dėstyti savo požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą ir administravimą, necenzūruojamai išreikšti konstruktyvią kritiką, laisvai plėtoti mokslinę veiklą pasirenkant metodus, apsaugoti akademinės bendruomenės narį nuo suvaržymų.

Atsakingas naudojimasis šia teise reikalauja, kad akademinės bendruomenės nariai tokią pat teisę pripažintų ir kitiems bendruomenės nariams. Atsakingam naudojimuisi akademine laisve prieštarauja: Priklausymas Kolegijos bendruomenei įpareigoja paisyti Kolegijos interesų, būti jai lojaliam ir prisidėti prie jos keliamų studijų bei taikomojo mokslo ir meno veiklos tikslų įgyvendinimo.

Privalu: Kolegijos akademinės bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo ir nediskriminavimo principais. Akademinę etiką pažeidžia: Akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo bei akademinio solidarumo principais, nukreipti į studijų bei mokslinių tyrimų kokybės ir kūrybinės atmosferos užtikrinimą.

Akademinė etika pažeidžiama: Kolegijos materialiniai ir finansiniai ištekliai naudojami tausojamai ir atsakingai Kolegijos prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti.

Šią nuostatą pažeidžia: Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini.

Akademinei etikai Budu, kaip nustatyti nario dydi Studento žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su dėstomo kurso tikslais: Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos apie studentą paviešinimas.

Informacijos konfidencialumo principas reikalauja: Kolegijos akademinės bendruomenės nariai taikomąją mokslo ir meno veiklą grindžia minties laisve, idėjų sklaida, sąžiningumu ir tiesos siekimu.

Pripažindami tiesą ir pažinimą aukščiausiu taikomojo mokslo ir meno veiklos siekiu, tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savo pasiekimų įvertinimo, akademinės bendruomenės nariai, vykdantys taikomąją mokslo ir meno veiklą, įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu.

Akademinio sąžiningumo principą taikomojo mokslo ir meno veikloje pažeidžia: Būdingi padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo atvejai: Būdingi plagijavimo atvejai: Studentai ir klausytojai studijų procese vadovaujasi akademinio sąžiningumo principu.

Akademinio sąžiningumo principą studijų procese pažeidžia: Studentai ir klausytojai įsipareigoja atsakingai, tausiai ir pagal paskirtį naudoti Kolegijos infrastruktūrą mokslinę ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir kitus išteklius.

Kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys įsipareigoja laikytis šio Kodekso nuostatų ir netoleruoti jo pažeidimų.

Apie Lietuvos mokslo tarybos Achilo kulną

Kodekso priežiūrą atlieka Akademinės etikos komitetas toliau — Komitetas vadovaudamasis Kodekso nuostatomis ir Kolegijos direktoriaus patvirtintu Komiteto darbo reglamentu. Komitetą sudaro 9 nariai: Komiteto sudėtį įsakymu tvirtina Kolegijos direktorius. Komiteto nario veiklos kadencija — 3 metai.

Komiteto nariu skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos asmuo. Tas pats asmuo komiteto nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Komitetas inicijuoja Kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti Kolegijos Akademinei tarybai.

Komitetas priima ir svarsto prašymus apie galimus Kolegijos akademinės bendruomenės etikos pažeidimus.

  • Vilniaus kolegijos akademinės etikos kodeksas – Vilniaus kolegija
  • Apie Lietuvos mokslo tarybos Achilo kulną - LRT
  • Vilniaus kolegijos toliau — Kolegijos akademinės etikos kodeksas toliau — Kodeksas apibrėžia pagrindines Kolegijos akademinės bendruomenės narių etiško akademinio elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai, Kolegijos darbo tvarkos dokumentai bei darbo sutartys.
  • Tikrai padidinkite nario rasikli
  • Vyru narys dideja
  • Genitu rusys

Komiteto posėdžiai šaukiami gavus rašytinį prašymą apie galimą etikos pažeidimą arba siekiant inicijuoti Kodekso papildymus ar pataisas. Prašymai dėl galimų Kodekso nuostatų pažeidimo teikiami Komiteto pirmininkui raštu.

S. Kairys. Studijų krepšelis vis atveria silpniausias vietas. Ir požiūrį.

Priimami Kaip padidinti savo nari is mokslinio poziurio tik aiškiai motyvuoti ir pasirašyti prašymai. Prašymai registruojami Komiteto pirmininko.

Mazi padidinti nario ilgi

Anoniminiai prašymai nesvarstomi. Prašymus apie galimus Kolegijos akademinės bendruomenės nario etikos pažeidimus Komitetui gali teikti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai.

Mokslo populiarinimas Lietuvoje: nuo problemų iki perspektyvų

Komitetas prašymo apie galimus etikos pažeidimus, nenagrinėja, jeigu nuo galimų etikos pažeidimų padarymo ar paaiškėjimo dienos iki prašymo gavimo dienos yra praėję daugiau kaip vieni kalendoriniai metai. Sprendimą nenagrinėti prašymo, Komitetas raštu asmeniui praneša ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Komiteto posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komiteto pirmininkas. Jeigu gautas prašymas susijęs su Komiteto pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi iš likusių Komiteto narių. Komitetas į posėdžius turi teisę kviestis ekspertus.

2021 04 \

Komitetas prašymą išnagrinėja, priima sprendimą ir raštu atsako pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėjimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu Komiteto sprendimu. Kolegijos akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas yra informuojamas apie prašymo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos.

Komitetas turi teisę priimti sprendimą, jeigu akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas, atsisako pateikti arba nepateikia paaiškinimų per nustatytą laiką.

Akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas prašymas turi teisę dalyvauti Komiteto posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs prašymas. Komiteto darbo medžiaga yra konfidenciali. Viešinami tik Komiteto sprendimai. Komiteto sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau nei penki Komiteto nariai. Komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai lemiamas yra Komiteto pirmininko balsas.

Komitetas, išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs etikos pažeidimą, atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, priima sprendimą.

Patarimas Kaip padidinti savo nari greitai

Komiteto sprendimas apie etikos pažeidimą teikiamas pareiškėjui, pažeidėjui, Kolegijos akademinei tarybai ir Kolegijos direktoriui. Kolegijos direktorius, gavęs Komiteto sprendimą, atsižvelgęs į Komiteto rekomendacijas dėl poveikio priemonių taikymo, gali imtis vienos iš poveikio priemonių taikymo prieš Kodekso pažeidėją.

Dydis Penio narys

Galimos poveikio priemonės: Komiteto sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui. Kodeksas negali numatyti visų neetiško elgesio atvejų, todėl Komitetas, nagrinėdamas konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio Kodekso nenumatytais atvejais gali spręsti, ar konkretus poelgis suderinamas su Kolegijos akademinės bendruomenės pripažintomis pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis ir ar gali būti toleruojamas.