Pereiti prie turinio

Šiuo metu G 20 nariams svarbu ir toliau daryti pažangą įgyvendinant pasiektus susitarimus. Jais tapo Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės tarybos narys ir Juozas Bertašius, Šakių rajono savivaldybės meras. Meras aplankys Ispaniją Tarybos nariai vienbalsiai nutarė birželio dienomis merą R. Todėl euro zonoje turi būti imamasi veiksmų ir turi būti įgyvendinamos būtinos priemonės nacionalinės koregavimo priemonės, sustiprintas Europos finansinio stabilumo fondas, ESP, geresnės valdysenos struktūros siekiant atkurti visapusiškus gebėjimus veikti ir taip leisti ECB nutraukti šią veiklą iš karto, kai tai bus galima padaryti dėl tinkamų rinkos sąlygų.

Nutarimas Nr. TPN dėl pritarimo tapti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku ir Vilniaus universiteto turto investavimo į šių įstaigų dalininkų kapitalą m.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Pa­tvir­tin­tas ir di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant šį klau­si­mą, Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė Ie­va Kra­ji­nai­tė aiš­ki­no, kad va­do­vau­jan­tis pa­kei­ti­mais, ne­be­lie­ka ka­te­go­ri­jų ir ly­gių, to­dėl ir kei­čia­mas ko­e­fi­cien­tas.

Nuo sau­sio 1-osios pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas pa­tei­kia­mas nau­ja me­to­di­ka ir for­ma. Prie pa­kei­ti­mų pa­žy­mė­ti­na, kad pa­pil­dy­tos funk­ci­jos ir iš­skirs­ty­tos ko­or­di­nuo­ja­mų sky­rių veik­los. Veik­los pa­skirs­ty­tos tiek ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, tiek ir jo pa­va­duo­to­jui, kad bū­tų aiš­ku, kas už ką yra at­sa­kin­gas.

Ki­tos funk­ci­jos nu­sta­ty­tos pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą. Ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant šį spren­di­mą, Juo­zui Bars­tei­gai ki­lo klau­si­mas dėl jo įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Biudžeto ir ekonominio socialinio vystymo komitetas šiam sprendimo projektui nepritarė. Mano nuomone, esminis tikslas — susidoroti su nepageidaujamais specialistais. Tačiau šiandien, L. Dargevičiaus nuomone, direktorius atsižvelgė į komiteto narių pastabas bei pasiūlymus ir kai kuriuos dalykus sugebėjo paaiškinti logiškiau.

Tarybos narys Liudas Kavaliauskas sakė turįs esminių pastabų šiam sprendimo projektui ir siūlė jį patobulinti.

 • Alio, Raseiniai » Tarybai nėra kada nuobodžiauti
 • OPTIMAL nario dydzio nuotrauka
 • Ispudingas varpos dydis
 • Tarybos sprendimai
 • Inauguruotasis pilnavertis meras Remigijus Ačas, švarko kairėje išdidžiai segintis mero ženklelį, gimtadienio proga gėlių įteikė tarybos nariui Sauliui Mateliui.
 • Kas KAK padidino nari

Tarybos narys turėjo daug priekaištų ir naujai įkurtiems skyriams: tarybos nariai, tvirtindami sprendimo projektą, iš karto turėtų žinoti, kiek kiekviename skyriuje dirbs specialistų ir kokios bus jų kategorijos. Kavaliausko nuomone, direktorius turėjo aiškiai informuoti,kiek ši pertvarka kainuos ir konkrečiais skaičiais pagrįsti ekonominį efektą.

Administracijos direktorius D. Baltrušaitis baigiamajame žodyje nieko naujo ir konkretaus nepasakė. Sudaryti nauji tarybos komitetai Naujovių atsirado ir tarybos veikloje.

Kaip padidinti nario masturbacija laika

Vietoje penkių kadencijos pradžioje suformuotų komitetų, kuriuose dirbo po 5 tarybos narius, sudaryti 3 komitetai, kiekviename iš jų dirbs po 8 tarybos narius. Anot mero, pagal naują tvarką sudaryti komitetai dirbs efektyviau, galės geriau išanalizuoti svarstomus klausimus.

Didžiosios taurės čempionai Plungės sveikatos centro krepšininkai

Be abejo, tarybos nariams padaugės darbo, tačiau, mero nuomone, jie neturėtų bijoti daugiau dirbti. Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto nariais tapo J. Kenstavičius, A. Marijampolės regiono savivaldybes, numatoma, pasieks 2, 8 mln. Neturi būti abejojama derybų dėl kolektyvinės sutarties laisve; vis dėlto turi būti panaikintos visos indeksais pagrįsto darbo užmokesčio skaičiavimo formos.

Gelio tepalas masazo nariui

Senėjanti visuomenė, taip pat migracija ir judumas darbo rinkoje ir už jos ribų kelia sunkumų socialinės apsaugos sistemų tvarumui. Reikia didinti viešojo sektoriaus veiksmingumą ir efektyvumą. Kokia jūsų nuomonė apie tempą, kuriuo naujosios valstybės narės turėtų prisijungti prie pinigų sąjungos ir įsivesti eurą, atsižvelgiant į visus konvergencijos kriterijus ir prisijungimą prie antrojo valiutų kursų mechanizmo VKM II?

Pirmiausia noriu pasakyti, kad ekonominė ir pinigų sąjunga nėra uždaras skyrius, kaip visai neseniai parodė Estijos pavyzdys. Pasirašydamos Sutartį, m. Konvergencijos programa, kuri įtraukta į Sutartį ir Protokolą, nustatyta, kad valstybės narės eurą gali Taryba didinant nari pasiekusios aukštą tvarios konvergencijos laipsnį, o tai reiškia, kad nėra iš anksto apibrėžto prisijungimo prie euro zonos plano.

Šie aspektai, taip pat pasiektas konvergencijos tvarumas, vertinant atliks labai svarbų vaidmenį. Jis parodo, ar valstybė narė gali pasiekti pagrindinius politikos tikslus, kaip antai išlaikyti kainų stabilumą, fiskalinę drausmę ir konkurencingumą, kartu laikantis įprastų svyravimo ribų be didelių nukrypimų — ir visų pirma savo iniciatyva nedevalvavus savo dvišalio pagrindinio kurso euro atžvilgiu — mažiausiai paskutinius dvejus metus prieš konvergencijos vertinimą.

Neringos savivaldybės taryba | artlabas.lt

Koks jūsų požiūris į trumpalaikių finansinių sandorių apmokestinimą? Ar manote, kad valiutų sandorių, įskaitant sandorius eurais, mokestis galėtų turėti teigiamą poveikį, pvz. Šiuo metu vykstančioje diskusijoje aptariami įvairių tipų finansinės veiklos mokesčiai: finansinių sandorių mokestis, finansinės veiklos mokestis arba Tobino mokestis. Bet kokio mokesčio nauda turi būti įvertinta dviem požiūriais: jo tikslas reguliuojant funkcionavimą ir įplaukų funkciją.

Palaikyčiau visapusiško finansinių sandorių mokesčio įvedimą.

Nario dydis priklauso nuo sekso

Tokį mokestį geriau būtų įvesti pasauliniu mastu. Atsižvelgiant į mūsų intensyvias diskusijas šiuo klausimu G20 aukščiausiojo lygio susitikime Toronte, artimiausiu metu tai atrodo nepasiekiama. Šio mokesčio įvedimas Europos Sąjungoje galėtų būti numatytas kaip antra geriausia alternatyva, o šio mokesčio įvedimas euro zonoje turi būti aptartas kaip trečias geriausias pasirinkimas.

Dėl valdymo funkcijos: nors bet kokio finansinės veiklos mokesčio šalininkai dažnai pabrėžia, jog tokiais mokesčiais tikisi sumažinti nepastovumą, šis tvirtinimas negalioja didžiajai daliai teorinės ir empirinės analizės išvadų.

Iš tikrųjų, dėl to didesnės sandorių išlaidos sumažintų rinkos likvidumą ir galėtų paskatinti nepastovumo didėjimą. Todėl finansinių sandorių mokestis kaip priemonė turi būti vertinama atskirai. Jis visų pirma turi būti apsvarstytas kartu su dažnų trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorių reguliavimo klausimu ir įvertintas valstybių narių arba ateityje galbūt Europos Sąjungos turimų alternatyvų atžvilgiu siekiant padidinti pajamas.

Kalbant apie balansą, laukiu teisės akto pasiūlymo, kurį netrukus pateiks ES Komisija.

Nario dydis XXL prezervatyvui

Koks jūsų požiūris į atitinkamus Tarybos ir ECB vaidmenis išorinio atstovavimo euro zonai srityje? Euro zonos atstovavimas užsienyje atspindi ekonominės ir pinigų sąjungos struktūrą: kadangi pinigų ir valiutų keitimo kursų politikos kryptys priklauso Europos Sąjungos kompetencijai, jos atstovaujamos per ES institucijas ECB atstovauja pinigų politikai, ES Taryba kartu su ECB euro zonos sudėtyje atstovauja valiutų keitimo kursų politikai.

Priešingai, ekonominės politikos atstovavimas nesureguliuotas ir tai rodo, kad kompetencija daugiausia liko nacionalinių vyriausybių žinioje, jos taip pat atstovauja jai išorėje pvz. Šiuo metu, kaip vieną iš svarbiausių dabartinės finansų ir ekonomikos krizės pamokų, stebime sustiprintas pastangas siekti didesnės ekonominės integracijos euro zonoje, tai taip pat yra neseniai priimto ekonominės valdysenos dokumentų rinkinio ir šiuo metu rengiamų tolesnių pasiūlymų tikslas.

Kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybą

Mano nuomone, didesnė Europos aspekto svarba ekonominės politikos sprendimams ilgainiui taip pat turės būti atspindėta atstovaujant jiems užsienio šalyse, pvz. Žinoma, tai yra politinis sprendimas, o ne centriniams bankams skirtas spręsti klausimas.

Kaip vertinate JAV dolerio ir euro keitimo kurso raidą pastaruoju metu? Valdžios institucijos, atsakingos už visus lanksčius pagrindinių valiutų kursus, rodo domėjimąsi stipria ir stabilia tarptautine finansų sistema, kuriai būdingi ekonomikos pagrindus atspindintys valiutų kursai. Visa tai pateikta įvairiuose G7 komunikatuose. Pernelyg didelis nepastovumas ir nežabotas valiutų kursų svyravimas gali turėti neigiamą poveikį ekonominiam ir finansiniam stabilumui.

Tai iš esmės didelio netikrumo dėl makroekonominių pokyčių ir makroekonominės politikos ir visų pirma dėl fiskalinės padėties problemų sprendimo abiejose Atlanto pusėse atspindys. Iš esmės, nepaprastai aukšto lygio nepastovumas buvo būdingas valiutų kursų rinkoms apskritai, o ne tik euro ir dolerio keitimo kursui.

Kaip vertinate ženminbi juanio Kinijos nacionalinė valiuta ir euro keitimo kurso raidą pastaruoju metu? Ar manote, kad centriniai bankai gali pakankamai veiksmingai kovoti Tempimas ir didejantis narys pernelyg dideliu nepastovumu?

Ar manote, kad turi būti didinamas tarptautinis euro vaidmuo? Kinijai atsisakius ženminbi juanį de facto susieti su JAV doleriu, iki m. Kilus pastariesiems finansiniams neramumams, JAV dolerio vertė euro atžvilgiu buvo gerokai padidinta, o ženminbi juanio vertė euro atžvilgiu, kaip šalutinis poveikis, sumažinta ir nominaliojo faktinio keitimo kurso atžvilgiu pasiekė m. Apskritai mes raginame Kinijos valdžios institucijas pasinaudoti lankstumu, kuris numatytas naujoje politikos sistemoje, ir sudaryti sąlygas laipsniškai didinti ženminbi juanio vertę faktinio keitimo kurso atžvilgiu.

Kalbant apie besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis, kurios pasižymi einamosios sąskaitos pertekliumi ir nepakankamai lanksčiais valiutų kursais, tarptautinė bendruomenė sutinka — kaip kelis kartus pakartota G20 aukščiausiojo lygio susitikimuose — kad perėjimas prie labiau rinkos sąlygojamos valiutų kursų sistemos ir Taryba didinant nari keitimo kursų stabilumo didinimas siekiant atspindėti ekonomikos pagrindus naudingas susijusioms šalims ir tarptautinei bendruomenei.

Toronto ir Seulo aukščiausiojo lygio susitikimuose besiformuojančios perteklinės ekonomikos šalių atstovai sutiko imtis reformų siekdami didinti valiutų keitimo kurso lankstumą, todėl tolesnės Kinijos politikos formuotojų pastangos šia kryptimi būtų labai palankiai vertintinos. Kalbant apie pernelyg didelį nepastovumą, mes kartu su valdžios institucijomis, atsakingomis už kitas svyruojančių kursų valiutas, turime bendrą interesą, susijusį su stipria ir stabilia tarptautine finansų sistema, ir palaikome rinkos sąlygojamus valiutų keitimo kursus.

Pernelyg didelis nepastovumas ir nežabotas valiutų keitimo kursų svyravimas daro neigiamą poveikį ekonominiam ir finansiniam stabilumui. Tai reiškia, jog reikia nuodugniai konsultuotis dėl veiksmų valiutų rinkose ir tinkamai bendradarbiauti. Mokslinėje literatūroje pažymima, kad bendradarbiavimas išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz. Suderinti G7 šalių ekonomikos intervenciniai veiksmai pvz.

Dėl tarptautinio euro vaidmens Taryba didinant nari dėmesį į neutralią m. ECB priimtą poziciją, kuria nesiekiama nei riboti, nei skatinti tarptautinio euro naudojimo.

didziausias gaidys

Tarptautinis valiutų naudojimas turėtų būti rinkos sąlygojamo proceso rezultatas. Vis dėlto, kadangi tarptautinėje pinigų sistemoje pereinama prie daugiapolės valiutų sistemos, šią politiką būtų galima persvarstyti.

Tarybos sprendimai

Kaip vertinate G20 laimėjimus? Koks jūsų požiūris į dabartinį koordinavimo lygį? Neigiamas skatinamasis poveikis gali paveikti ne tik tas valstybes, kurioms naudingos žemesnės bendrų obligacijų palūkanų normos, bet ir tuos, kurie moka, nes jie negalės toliau remtis pirmesnio fiskalinio apdairumo teikiama nauda. Bendros euroobligacijos didesnę vertę turi tokioje aplinkoje, kurioje didelė fiskalinės kompetencijos dalis iš nacionalinio lygmens perduodama į Europos Sąjungos lygmenį ir kurioje Europos Sąjunga turi pakankamai priemonių, kad pasipriešintų neigiamam bendrų obligacijų skatinamajam poveikiui.

Tai būtų panašu į dabartinius finansinius susitarimus, kuriuos sudaro federalinių valstybių centrinė valdžia ir regioninės valdžios institucijos. Kokie, jūsų manymu, svarbiausi ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos tikslai iki m.?

Tarybai nėra kada nuobodžiauti

Kaip ECB ir ekonomikos bei politikos koordinavimo priemonėmis galėtų būti padedama sėkmingai įgyvendinti šią strategiją?

Pagal svarbą išvardykite struktūrines reformas, kurioms, jūsų nuomone, ES turėtų būti teikiama pirmenybė. Europai būtina didinti ekonomikos augimo galimybes. Geriausiai tai galima padaryti kuriant tokią aplinką, kurioje klestėtų ir sklistų naujovės.

„Santaka“ / Vilkaviškyje posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba / Mūsų rajone

Žmogiškasis kapitalas — didžiausias Europos turtas. Naujovės turėtų padėti įveikti aplinkosaugos problemas, o siekiant pakelti gyvenimo standartus ir Taryba didinant nari viešuosius finansus tvaria kryptimi reikia didesnio našumo, nepaisant išlaidų, susijusių su gyventojų senėjimu.

Be kainų stabilumo palaikymo, ECB taip pat turėtų prisidėti prie finansinio stabilumo užtikrinimo siekiant kurti aplinką, kurioje būtų sudarytos geresnės sąlygos augimui. Dėl struktūrinių reformų prioriteto labai svarbu, kad būtų skubiai įgyvendintos esminės ir svarbios struktūrinės reformos, kuriomis papildomas fiskalinis konsolidavimas, taip atkuriant konkurencingumą ir padidinant ekonomikos augimo ir užimtumo pajėgumus.

Nuosaikiu darbo užmokesčio nustatymu, veiksmingomis paskatomis dirbti, taip pat didesnėmis iniciatyvomis švietimo ir mokymo srityse ir nominalaus bei realaus darbo rinkos nelankstumo pašalinimu ateinančiais metais būtų galima gerokai prisidėti prie struktūrinio nedarbo mažinimo.

Kalbant apie produktų rinkas, toliau turėtų būti plėtojamos tos politikos priemonės, kuriomis didinama vidaus ir tarpvalstybinė konkurencija ir remiamos naujovės siekiant paspartinti restruktūrizavimą ir investicijas, taip pat palengvinti pažangą našumo didinimo srityje. Todėl, siekiant padidinti tarpvalstybinių paslaugų konkurenciją, visų pirma reikia įgyvendinti Paslaugų direktyvą.

 1. Vokietijos finansų ministerijos valstybės sekretorius Profesinė karjera Nuo m.
 2. Dalinkitės: Vilkaviškyje posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba Trečiadienį Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis.
 3. TPN dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m.

Kartu su struktūrinėmis reformomis reikėtų atitinkamai pertvarkyti ir konsoliduoti bankų sektorių. Patikimos balanso ataskaitos, veiksmingas rizikos valdymas ir skaidrūs, tvirti verslo modeliai išlieka labai svarbūs stiprinant bankų atsparumą sukrėtimams ir užtikrinant tinkamas galimybes naudotis lėšomis, taip padedant pagrindus tvariam ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui.

Neringos savivaldybės taryba

Kokia Taryba didinant nari nuomonė apie tempą, kuriuo naujosios valstybės narės turėtų prisijungti prie pinigų sąjungos ir įsivesti eurą, atsižvelgiant į visus konvergencijos kriterijus ir prisijungimą prie antrojo valiutų kursų mechanizmo VKM II?

Koks jūsų požiūris į Europos pinigų sąjungos ateitį ilguoju laikotarpiu ir kokie pagrindiniai uždaviniai laukia ateityje? Visos naujosios valstybės narės turėtų įsivesti eurą tada, kai pasieks aukštą tvarios konvergencijos lygį, kaip nustatyta Sutartyje ir jos Protokole.

Eurui įvesti nėra iš anksto nustatyto tvarkaraščio. Pirmasis žingsnis siekiant įsivesti eurą — prisijungimas prie antrojo valiutų kursų mechanizmo VKM II. Šiuo laikotarpiu valstybės narės turėtų įrodyti, kad geba palaikyti kainų stabilumą, fiskalinę drausmę ir būti konkurencingos be didelių valiutos kurso pokyčių.

Konvergencijos kriterijaus vertinimas grindžiamas idėja, kad tvarumas turi esminę reikšmę. Nesant tvarios konvergencijos, ECB pinigų politikos pozicija valstybei tikriausiai bus netinkama, ir ji gali susidurti su pakilimų ir nuosmukių ciklų pavojumi, nes trūks svarbių politinių priemonių, kurios padėtų stabilizuoti vidaus Taryba didinant nari sąlygas. Ekonominės ir pinigų sąjungos laukia puiki ateitis, tačiau reikia padidinti Europos ekonomikos augimo galimybes žr.

Konkrečiau kalbant, reikia kuo skubiau išplėsti ir sustiprinti euro zonos makroekonominę ir biudžeto priežiūrą. Pirmiausia tai reiškia stipresnių ir privalomų fiskalinės politikos taisyklių kūrimą, kuriose būtų numatytos griežtesnės sankcijos ar mechanizmai siekiant užtikrinti jų laikymąsi. Antra, reikia sukurti naują konkurencingumo priežiūros sistemą ir užtikrinti, kad būtų imamasi priemonių siekiant užkirsti kelią privačiajame sektoriuje atsirandančiam disbalansui pvz. Kadangi fiskalinės ir makroekonominės priežiūros stiprinimu negalima visiškai pašalinti valstybės garantuotos skolos krizių pavojaus, turėtų būti sukurtas nuolatinis krizių valdymo mechanizmas, kuris būtų naudojamas kaip paskutinė priemonė euro zonos stabilumui palaikyti.

Koks jūsų požiūris į trumpalaikių finansinių sandorių apmokestinimą? Ar manote, kad valiutų sandorių mokestis yra suderinamas su ES sutartimis, kuriose garantuojama kapitalo judėjimo laisvė? Ar manote, kad valiutų sandorių, įskaitant sandorius eurais, mokestis galėtų turėti teigiamą poveikį, pvz. Finansų krizės laikotarpiu išryškėjo problemos, susijusios su turto kainų nukrypimais ir pernelyg dideliu nepastovumu.

Šios problemos turi būti sprendžiamos. Tačiau dar nesu įsitikinęs, ar trumpalaikių finansinių Nuotrauku nariu padidejimas apmokestinimas būtų veiksmingas sprendžiant šiuos klausimus. Bet kokiu atveju šias problemas turime spręsti taikydami naują sisteminės rizikos priežiūros sistemą.

 • Video Kaip padidinti peni su masazu
 • Nario storis erekcijai
 • Atgal Švietimo ir mokslo ministerija ragina aktyviai siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybos narius.
 • Klinikose, kuriose galite padidinti nari

Techninės problemos kliudo nustatyti finansinių sandorių mokestį. Siekiant, kad šis mokestis būtų veiksmingas, reikia mažinti mokesčių vengimą pvz. Todėl mokestis turėtų būti nustatytas visame pasaulyje ir apimti įvairius produktus. Tai sukeltų rimtų derinimo problemų apibrėžiant teisinę sistemą ir griežtai ją įgyvendinant. Be to, kyla pavojus, kad finansinių sandorių apmokestinimas sukeltų priešingą poveikį, o ne svyravimų mažėjimą ir susilaikymą nuo spekuliacijų, kaip nurodo šio mokesčio Taryba didinant nari.

Sutinku dėl šių tikslų svarbos, tačiau manau, kad kiti metodai, pvz. Vertinant konkrečiai valiutos sandorių mokestį, visų užsienio valiutos sandorių apmokestinimas gali sukelti priešingą poveikį, nes nebus įmanoma atskirti vartotojų, kuriems valiutos reikia užsienio šalių prekėms ir paslaugos įsigyti, ir spekuliantų. Didelę užsienio valiutos rinkos dalį sudaro prekiautojai, kurie tarpusavyje perskirsto gautų užsakymų disbalansą.

Todėl vienas vartotojo užsakymas gali paspartinti keleto sandorių grandinę tarp prekiautojų. Šiuo atveju mokestis, taikomas pagrindinei sandorio sumai kiekviename grandinės etape, nulemtų galutinio mokesčio padidėjimą, ir šios išlaidos, galimas daiktas, būtų visiškai perkeltos vartotojui.

Nesu teisės ekspertas, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad ECB oficialiojoje nuomonėje iškėlė teisinius valiutos sandorių mokesčių ES valstybėse narėse klausimus, įskaitant klausimą dėl jų atitikties Sutarčiai. ECB atstovauja bendrai pinigų politikai visose atitinkamose tarptautinėse institucijose ir forumuose.

Pinigų politika — išimtinė ES kompetencija, ir tai reiškia, kad tik Europos Sąjunga atsakinga už šios politikos atstovavimą už Europos Sąjungos ribų.