Pereiti prie turinio

Ką da­bar da­ro­me? Pa­tai­sai pri­tar­ta. Grikšelio siųstas žmonių anketas.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos m. Yra pa­siū­ly­mas klau­si­mą nu­kel­ti po Tik su­keis­ti dar­bo tvar­ką. Tur­būt ga­li­me pri­tar­ti tam ben­dru su­ta­ri­mu.

Dau­giau dėl dar­bo­tvarkės J. Šian­dien po­sė­dy­je kaip nie­ka­da daug to­kių pro­jek­tų, ku­rių tik­rai ne­ga­li­ma pri­imi­nė­ti, to­dėl aš frak­ci­jos var­du siū­ly­siu ne­ma­žai iš­brau­ki­mų.

Kas yra gyvenimo ciklo fondai? Jums tinkamiausią fondą pasirinksite pagal gimimo datą ir Jums nereikės priimti sprendimų ir keisti pensijų fondo visą sutarties laikotarpį. Gyvenimo ciklo strategija paremti pensijų fondai padeda geriau subalansuoti investicijų riziką — atsižvelgiant į Jūsų amžių palaipsniui mažinama akcijų dalis fonduose ir investavimo rizika. Taip pat gyvenimo ciklo fondai eliminuoja riziką kaupti fonde ne pagal savo gimimo metus. Pasirūpinkite savo ir aplinkinių saugumu — naudokitės e.

Pir­miau­sia siū­lau iš­brauk­ti pir­muo­ju klau­si­mu įra­šy­to Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo nau­ją re­dak­ci­ją, nes tik­rai ne­pri­im­ti­nas Vy­riau­sy­bės at­sto­vų pa­da­ry­mas po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nais, vie­toj tei­si­nės prie­žiū­ros įve­dant po­li­ti­nę prie­žiū­rą.

Siū­lau iš­brauk­ti klau­si­mą dėl Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų įsta­ty­mo, nes iš tik­rų­jų ne­ga­li­ma pri­im­ti įsta­ty­mų, nu­kreip­tų prieš vie­ną žmo­gų, ir abe­jo­ti­nas šių pro­jek­tų kon­sti­tu­cin­gu­mas.

Siū­lau iš­brauk­ti pro­jek­tą dėl am­nes­ti­jos, net taip pat yra abe­jo­nių dėl jo kon­sti­tu­cin­gu­mo. Ma­nau, ne to­kie pro­jek­tai vals­ty­bės šimt­me­čio me­tais tu­rė­tų Vyras penis didelis pri­ima­mi.

Slaptos ES antipiratinės diskusijos vartotojams kelia nerimą

Taip pat Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Aiš­ku, čia bu­vo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio, bet, ma­nau, už­ten­ka, kad mes įra­šė­me į dar­bo­tvarkės pro­jek­tą, tai da­bar ga­li­ma iš­brauk­ti, nes vi­siš­kai ab­sur­diš­kas šis pro­jek­tas, ban­dant pri­vers­ti vais­ti­nes par­duo­ti pu­sę pi­giau­sių vais­tų. Dau­giau dėl dar­bo­tvarkės pa­si­sa­kan­čių nė­ra.

Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Bal­sai sa­lė­je J. Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš siū­lau iš­brauk­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, nes Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas tei­kia­mas nau­jos re­dak­ci­jos, bet kaip pa­pras­tas įsta­ty­mas, o ne kaip kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas.

Mano slaptas gyvenimas.

Kon­sti­tu­ci­nių įsta­ty­mų Mano slaptas padidinimas narys įra­šy­ta, kad Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas tu­ri bū­ti kon­sti­tu­ci­nis, tai­gi jei­gu mes no­ri­me pri­im­ti nau­jos re­dak­ci­jos Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, jis tu­ri bū­ti tei­kia­mas kaip kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas. Maldos priartinimo narys pa­siū­ly­mų ne­ma­tau.

Grįž­ta­me prie J. Raz­mos pa­siū­ly­mo iš­brauk­ti klau­si­mą — pro­jek­tą Nr. Kas pri­ta­ria J. Raz­mos pa­siū­ly­mui iš­brauk­ti, bal­suo­ja už, tie, kas ma­no, kad tu­ri lik­ti dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja prieš. Bal­sa­vo Sei­mo na­rys: už — 43, prieš — 47, su­si­lai­kė Lie­ka dar­bo­tvarkėje. Pa­gal ei­lę dar­bo­tvarkės klau­si­mas — Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr.

Raz­mos siū­ly­mas iš­brauk­ti. Tie, ku­rie pri­ta­ria J. Raz­mai, bal­suo­ja už, ku­rie ma­no, kad tu­ri lik­ti dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja prieš. Bal­sa­vo Sei­mo na­riai: už — 43, prieš — 51, su­si­lai­kė Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas lie­ka dar­bo­tvarkėje. Ki­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas — Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr.

Taip pat pra­šo­me bal­suo­ti ir nu­spręs­ti. Ku­rie ma­no, kad rei­kia iš­brauk­ti, bal­suo­ja už, ku­rie ma­no, kad lie­ka dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja prieš. Bal­sa­vo Sei­mo na­riai: už — 51, prieš — 50, su­si­lai­kė 6. Ki­tas pa­siū­ly­mas J. Sa­ba­taus­ko dėl klau­si­mo — dėl Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. Sa­ba­taus­kas siū­lė iš­brauk­ti. Jei­gu pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, jei­gu ma­no­te, kad tu­ri lik­ti dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo Sei­mo na­riai: už — 46, prieš — 46, su­si­lai­kė Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ar vi­sai dar­bo­tvarkei ga­li­me Mano slaptas padidinimas narys

Mano slaptas padidinimas narys

Bal­sai sa­lė­je Dėl am­nes­ti­jos bal­sa­vo­me prieš tai. Dėl dar­bo­tvarkės kvie­čiu bal­suo­ti. Šiuo at­ve­ju tie, ku­rie pri­ta­ria dar­bo­tvarkei, bal­suo­ja už, ki­ti bal­suo­ja ki­taip. Bal­sa­vo Sei­mo na­riai: už — 59, prieš 23, su­si­lai­kė 24 Sei­mo na­riai.

Dažniausiai užduodami klausimai

Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta. Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. VIII pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. Li­ko tik bal­sa­vi­mas, ta­čiau rei­kia su­grįž­ti prie įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­no.

Kvie­čiu G. Pri­sta­ty­ki­te pa­tai­są.

Mano slaptas padidinimas narys

Tai bū­tų 2 straips­nio… įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas, įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo 2 da­lis. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė iki m. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui? Ko­mi­te­te pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Naglio Puteikio partija – prokuratūros akiratyje, kilo abejonių dėl dokumentų klastojimo

Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Bu­vo pra­šy­mas bal­suo­ti. Pri­ta­rian­tys šiam pa­siū­ly­mui — ter­mi­no pa­kei­ti­mui — bal­suo­ja už, ki­ti — ki­taip. Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už — 64, prieš — 7, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai.

Susiję raktiniai žodžiai:

Pa­tai­sai pri­tar­ta. Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai prieš — G. Iš prin­ci­po mes jau apie Mano slaptas padidinimas narys įsta­ty­mą kal­bė­jo­me pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je ir bai­gė­si tuo, kad jis bu­vo ne­pri­im­tas.

VRK narys: internetinis balsavimas nėra raketų mokslas Nuoroda nukopijuota aA Internetinio balsavimo saugumas ir rinkėjų identifikavimas šiandien nėra problema. Maža to, pasiekus politinį sutarimą balsavusieji internetu galėtų pasitikrinti, ar jų balsas pasiekė rezultatą — atiteko pasirinktai politinei jėgai ar konkrečiam kandidatui.

Es­mė tur­būt ta, kad to­kia šliau­žian­ti na­cio­na­li­za­ci­ja vi­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių, ku­rios yra at­sa­kin­gos, da­ro­si jau ne­be­juo­kin­ga. Da­bar gir­di­me nau­ją ini­cia­ty­vą, kad ir mi­nis­te­ri­jų kanc­le­riai bus po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nai, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai bus po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nai.

Tai kas šio­je vals­ty­bė­je liks dirb­ti tą dar­bą, ne po­li­ti­nį dar­bą, o tą, ku­ris nuo­sek­liai rei­ka­lau­ja įdir­bio me­tai iš me­tų? Ši Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­rei­gy­bė — tai yra ad­mi­nist­ra­ci­nė prie­žiū­ra, kai ne­pri­klau­so­mas žmo­gus, kon­kur­so bū­du pa­rink­tas, anks­čiau ver­tin­da­vo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­reng­tus nu­ta­ri­mų pro­jek­tus, ir da­bar jis bus pa­skir­tas po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­grin­du.

Lietuvos centro partija atsidūrė teisėsaugos akiratyje — Vilniaus apylinkės prokuratūrai pareiškimą parašė 49 metų klaipėdietis Adomas Usenavičius, prašydamas iškelti baudžiamąją bylą dėl dokumentų klastojimo. Vyras apstulbo, išvydęs savo pavardę šios partijos narių sąraše. Puteikio partija domisi teisėsauga.

Tai kas ga­li ap­sau­go­ti nuo to, kad įta­ka bus da­ro­ma po­li­ti­niu bū­du? Tai yra Vy­riau­sy­bės va­do­vas, šiuo at­ve­ju Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos de­le­guo­tas žmo­gus, bus tas, ku­ris pa­ski­ria vi­sus prie­žiū­ros žmo­nes vi­soms sa­vi­val­dy­bėms Lie­tu­vo­je.

  • Simonas Dorante-Day gimė Gosporte, netoli Portsmoutho, metų balandį.
  • Vaizdo metodai Kaip padidinti varpa

Man at­ro­do, tai yra vi­siš­kai ydin­ga prak­ti­ka. Tu­rė­tų bū­ti taip, kaip bū­da­vo iki šiol, kad Vy­riau­sy­bės at­sto­vas yra ga­nė­ti­nai ne­pri­klau­so­mas pa­rei­gū­nas, pa­ren­ka­mas kon­kur­so bū­du pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, ir jis yra ne­pri­klau­so­mas ver­tin­ti ki­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, tai yra po­li­ti­kų, da­ro­mus spren­di­mus, ar jie ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus, ar ne­ati­tin­ka.

O Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­rei­ga tik­rai nė­ra bū­ti Vy­riau­sy­bės įga­lio­ti­niu ir vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ką. Ši­ta pa­rei­gy­bė Kon­sti­tu­ci­jo­je įsteig­ta tam, kad bū­tų vyk­do­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mai. Siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Kaip padidinti lytiniu organu medicina už — Sei­mo na­rys V.

Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ne­no­riu su­tik­ti su ko­le­go­mis, kad ne­rei­ka­lin­ga per­tvar­ka.

VRK narys: internetinis balsavimas nėra raketų mokslas - DELFI

Te­ko su­si­dur­ti su ši­ta ins­ti­tu­ci­ja ir kiek­vie­no­je ap­skri­ty­je kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas ver­ti­no, skir­tin­gai trak­ta­vo įsta­ty­mus. Vie­no­je ap­skri­ty­je vie­naip bu­vo trak­tuo­ja­ma, ki­to­je ap­skri­ty­je ki­taip, pri­klau­sė nuo žmo­gaus. Ne­bu­vo ben­dros sis­te­mos ir prie­žiū­ra taip pat skir­tin­go ly­gio, skir­tin­go po­žiū­rio bu­vo ta prie­žiū­ra, per vi­są ne­di­de­lę mū­sų vals­ty­bę skir­tin­gai ver­ti­na­ma.

Tai tu­ri bū­ti vie­no­da, tai vals­ty­bi­nė prie­žiū­ra ši­to mū­sų įsta­ty­mo lai­ky­mo­si ir t. Siū­lau bal­suo­ti už. To tiks­lo ir sie­kia­ma šiuo pro­jek­tu.

Mano slaptas padidinimas narys

Nuo­mo­nė prieš — Sei­mo na­rys A. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai dar vie­nas rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mo pa­vyz­dys. Ką dau­gu­ma kal­bė­jo prieš rin­ki­mus? Kad vi­si įsta­ty­mai bus už skaid­ru­mą. Ar ši­tas įsta­ty­mas duo­da kiek nors skaid­ru­mo? Tu­rė­čiau pa­po­le­mi­zuo­ti su ko­le­ga, kad, ma­tyt, la­bai no­ri­ma, kad bū­tų vie­nin­gas po­žiū­ris, bet bū­ti­nai Mano slaptas padidinimas narys, ko­kio no­ri vals­tie­čiai ir ža­lie­ji.

Ko­dėl jūs tei­kia­te įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ir gal­vo­ja­te, kad tai yra tei­sin­ga ir vie­nin­ga nuo­mo­nė?

Slaptos ES antipiratinės diskusijos vartotojams kelia nerimą - artlabas.lt

Na, taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Aš vi­siš­kai su­tin­ku su ko­le­ge, ku­ri kal­bė­jo ir­gi prieš. Tai bu­vo prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja, la­bai daug pa­žei­di­mų yra sa­vi­val­do­je, ir tai pa­ro­do teis­mai.

Žmo­nės yra at­lei­džia­mi, po to teis­mo bū­du pri­si­tei­sia. Vie­nas iš dar­bų, ku­riuos Vy­riau­sy­bės at­sto­vas pri­žiū­rė­jo, yra ki­tų įsta­ty­mų, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų lai­ky­ma­sis. Ką da­bar da­ro­me?

Mano slaptas padidinimas narys