Pereiti prie turinio

Konkurencijos tarybos nutarimą Nr. Teisės neduoti parodymų prieš save pažeidimu negali būti vertinami klausimai, susiję su geografinės rinkos apibrėžimu, kadangi tiriamo ūkio subjekto atstovo atsakymas dėl geografinės rinkos apibrėžimo vertintinas tik kaip nuomonė. Ginčydamas atsakovo 12 22 nutarimą Nr. Pranešime apie atliktą tyrimą buvo išskirtos benzino ir dyzelino rinkos, pateikti argumentai dėl pareiškėjo padėties gamintojo lygmenyje ir kt.. Tyrimo vykdymo metu pareiškėjui jokie kaltinimai nebuvo ir negalėjo būti pareikšti. Pataisomis įgyvendinama Europos Sąjungos teisė, o būtent - pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Pareiškėjas nurodė, kad nutarime išdėstytas teiginys, jog jis vertė ūkio subjektus pasirašyti metų trukmės lojalumo, nekonkuravimo sutartis, pagal kurias buvo tenkinamas beveik visas klientų metinis naftos produktų poreikis, yra nepagrįstas ir neteisėtas, o kritika dėl sutarčių, įtvirtinančių reikalavimą duomenys neskelbtiniprieštarauja teisės aktams ir teismų praktikai.

Vaizdo irasu nariu konkurencijos dydziai Kas yra vaikino nario dydis 17 metu

Sutartinės nuostatos duomenys neskelbtini nereiškia nei numatomų planinių nuolaidų sutartyse įtvirtinimo, nei klientų vertimo pirkti tam tikrą prekės kiekį, dėl ko galėtų būti skatinamas lojalumas.

Pareiškėjo sutartys pagal verslo standartus vertintinos kaip trumpalaikės, neturinčios išimtinumo konkurentų išstūmimo iš rinkos požymio. Be to, pranešime nebuvo jokių išvadų dėl duomenys neskelbtini nuolaidų, todėl šiuo aspektu buvo pažeista pareiškėjo teisė į gynybą. Atsakovas neteisingai aiškino EB steigimo sutarties 82 straipsnį bei praktiką dėl duomenys neskelbtini nuolaidų.

Pranešėjai apie konkurencijos pažeidimus galės gauti iki 100 tūkst. eurų

Vienintelis tokių sutarčių prievartos elementas — duomenys neskelbtinitačiau konkurencijos teisėje tai nėra draudžiama. Klientai nuolaidas gavo priklausomai nuo pirktų produktų kiekių, taigi, visos nuolaidos buvo kiekybinės apimties nuolaidos. Taip pat sutartyse nėra numatytas išimtinumo reikalavimas, yra įtrauktos nuostatos dėl sutarties nutraukimo, sutartys buvo trumpalaikės, o numatytos kompensacijos kyla iš sutarčių teisės pareiga mokėti kompensaciją dėl sutarties pažeidimo.

Byloje esantys įrodymai nepatvirtina pareiškėjo ketinimo priversti klientus pirkti minimalius kiekius, kadangi duomenys neskelbtini. Neįmanoma siūlyti kainų abstrakčiai, nenurodant konkrečių kiekių. Taigi akivaizdu, kad sutarčių tikslas buvo turėti galimybę prognozuoti apimtis, o ne versti pirkti tam tikrus kiekius. Atsakovas neįvertino šių pareiškėjo sutarčių bruožų: duomenys neskelbtini.

 • 16 cm Normalus dydis nariui
 • Pratimai uz padidinta nari
 • Spausdinti Pranešėjai apie konkurencijos pažeidimus galės gauti iki tūkst.
 • Kainas mažins efektyvesnė konkurencija Pirmadienis, rugsėjo 24 d.
 • Storis 3 cm narys

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas objektyviai neįvertino pateiktų įrodymų dėl taikomos kainodaros duomenys neskelbtini. Pareiškėjas nurodė, kad neįrodyti kaltinimai paralelinės prekybos apribojimu. Sutarties su duomenys neskelbtini sąlygose buvo paprasčiausiai teigiama, kad duomenys neskelbtini.

Vaizdo irasu nariu konkurencijos dydziai Kaip padidinti nario i vaizdo iraso dydi

Pareiškėjas nekontroliuoja savo produktų reeksportavimo. Be to, įrodymai, kuriais paremtas kaltinimas paralelinės prekybos apribojimu, siejami su dviem sutartimis, kurios buvo pasirašytos metais su duomenys neskelbtini ir baigėsi atitinkamai m. Nutarime nebuvo tinkamai įrodyta, kad pareiškėjas ketino padalinti nacionalines rinkas.

Vaizdo irasu nariu konkurencijos dydziai Neaktyvus dydziai penis

Pagal EB teisę, teritorinė kainų diskriminacija neįmanoma, jeigu produktą galima perparduoti, o pareiškėjas netaikė jokių apribojimų. Taip pat atsakovas negalėjo nustatyti, kad kainų skirtumai buvo diskriminaciniai, kadangi jis nenustatė, jog sutartys buvo lygiavertės ar panašaus pobūdžio, o prekybos sąlygų skirtumai Baltijos valstybėse reiškia, kad visais atvejais sandoriai Lietuvoje, palyginti su sandoriais Latvijoje ar Estijoje, nebuvo tokie patys, duomenys neskelbtini.

Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad buvo padalintos nacionalinės rinkos, o nustatytas diskriminavimas teritoriniu pagrindu prieštarauja atsakovo pateiktam geografinės Baltijos valstybių rinkos apibrėžimui. Jei Baltijos valstybės sudaro vieną rinką, tokioje bendroje rinkoje diskriminavimas negalimas.

Konkurencijos sąlygų, parduodant dyzeliną laivų bunkeriavimui, ir konkurencijos sąlygų, parduodant dyzeliną automobilių rinkai, skirtumai yra pakankami, kad kurą laivams būtų galima apibrėžti kaip atskirą rinką, skirtingą nuo automobilių varikliams skirto dyzelino rinkos. Laivų varikliams varyti yra naudojamas jūrinis gazolis, tačiau jie taip pat gali būti varomi ir automobiliams skirtu dyzelinu, tačiau jūrinis gazolis nėra tinkamas pakaitalas automobilių varikliams skirtam dyzelinui, jūrinis gazolis ir automobilių varikliams skirtas dyzelinas skiriasi savo tankiu, sieringumu, distiliavimo ypatumais, kas lemia skirtingą jų savikainą.

Administracinė byla Nr.

Pareiškėjo nuomone, kadangi teisės aktų nustatyta tvarka žymėtas dyzelinas duomenys neskelbtini buvo parduotas laivų bunkeriavimui, tokios sutartys negali būti laikomos savo pobūdžiu panašiomis į sutartis, sudarytas su automobilių kuru prekiaujančiomis duomenys neskelbtini.

Nuo akcizo atleidžiami laivų degalai turi būti pažymėti pagal Kurui, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisykles. Pareiškėjo laivų bunkeriavimui tiekiamas dyzelinas yra žymimas ir gali būti atskirtas nuo automobilių degalais prekiaujantiems didmenininkams ir mažmenininkams parduodamo dyzelino. Pareiškėjas nurodė, kad nuo m. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nutarimo teiginys, kad pareiškėjas gavo 2,8 mln.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas, atgaline data paskirdamas baudą už laikotarpį iki m.

Vaizdo irasu nariu konkurencijos dydziai Narys 14 cm kaip padidinti

Atsakovas paskyrė baudą, remdamasis EB steigimo sutarties 82 straipsniu, tačiau nenurodė jokio EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimo, todėl baudos paskyrimas, nepateikiant pažeidimą pagrindžiančių išvadų, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 40 straipsniui, EB steigimo sutarties 82 straipsniui ir Reglamentui Nr. Taip pat atsakovas neįrodė, jog pareiškėjas tyčia ar dėl neatsargumo piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, taikė neteisingą metodologiją, nustatydamas pagrindinę baudos sumą ir bendrą baudos sumą, kurios prieštarauja ankstesnei Lietuvos ir Europos teismų sprendimų priėmimo praktikai, be to, nenurodoma, kaip buvo apskaičiuota 53 mln.

Lt dydžio žala Lietuvos vartotojams, kuria remtasi apskaičiuojant 26,5 mln. Lt sumą.

 • Kaip greitai ir neskausmingai padidinti varpa
 • Nebrangus narys dideja
 • Похитили Эпонину и Элли, перевезли нас в Южный полуцилиндр и не отпустили меня назад в Нью-Йорк.
 • Здесь абсолютно нечего _делать_, - только разговаривать друг с другом и играть с детьми.
 • Kaip as padidinau nari 5 cm 14 dienu

Pareiškėjo manymu, paskirta baudos suma yra pernelyg didelė ir neatitinka proporcingumo principo. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad m.

Konkurencijos taryba VIAP lengvatą ragina suderinti su EK Be to, pranešimo apie koncentraciją turi būti pridedamos nebe paskutinių trejų, o vienerių ūkinių metų koncentracijos dalyvių ir su jais susijusių ūkio subjektų finansinių ataskaitų rinkinių kopijos. Nustatyta, kad susiję asmenys, kurių pajamos skaičiuojamos koncentracijos tikslais, bus tik asmenys, kurie turi daugiau nei pusę kito ūkio subjekto akcijų. Šiuo metu susijusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie turi trečdalį ir daugiau įmonės akcijų. Kitaip tariant, jei įmonėje būsite tik mažumos akcininkas, sandorio patvirtinimo procedūros nebus aktualios. Dar viena naujovė — KT galės sustabdyti koncentracijos nagrinėjimo terminą, jei bent vienas iš koncentracijoje dalyvaujančių ar su jais susijusių ūkio subjektų per KT nustatytą laiką nepateiks arba pateiks ne visą pranešimui apie koncentraciją nagrinėti reikalingą informaciją.

Latvijos Respublikos konkurencijos taryba priėmė sprendimą Nr. Pareiškėjo nuomone, šiuo sprendimu paneigiama atsakovo pozicija dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo ir patvirtinamas pareiškėjo skunde pateiktas prekės ir geografinės rinkos apibrėžimas.

Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

Vaizdo irasu nariu konkurencijos dydziai Kaip padidinti Dick 2-5 ziureti internete

Atsakovas nurodė, kad jo teisė nutarimui suteikti konfidencialų statusą kyla iš Konkurencijos įstatymo nuostatų bei Konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 punkto sisteminio aiškinimo. Priimant konfidencialų nutarimą dėl tyrimo pradėjimo, siekiama apsaugoti įtariamo pažeidimo įrodymus nuo galimo sunaikinimo, kol bus atlikti Konkurencijos įstatyme nurodyti tyrimo veiksmai.

Procesinio sprendimo kategorija 7.

Tyrimo eigoje paaiškėjus, kad tiriami pareiškėjo veiksmai gali daryti poveikį ES valstybių narių tarpusavio prekybai, atsakovui kilo pareiga taikyti EB steigimo sutarties 82 straipsnį, todėl pradėtas tyrimas buvo papildytas tyrimu dėl pareiškėjo veiksmų atitikties EB Steigimo sutarties 82 straipsniui. Kadangi Reglamentas nustato, jog jis su atitinkamais pakeitimais taikomas Konkurencijos tarybai taikant Tarybos reglamentą EB Nr. Atsakovas nurodė, kad Konkurencijos įstatymas nenumato, jog apie priimtą nutarimą dėl tyrimo pradėjimo iš karto turi būti pranešama ūkio subjektams.

 1. Kaip padidinti nari per 24 metus
 2. Greito nario pratimai
 3. Padidejes nuotrauku narys

Pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog, atliekant tyrimą dėl pareiškėjo veiksmų atitikimo EB Steigimo sutarties 82 straipsniui, jis negalėjo pateikti savo argumentų šiuo klausimu bei nebuvo užtikrintos kitos jo teisės. Priėmus m. Konkurencijos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta pareiškėjo teisė būti išklausytam ir duoti paaiškinimus buvo užtikrinta visose tyrimo stadijose.

Atsakovas nurodė, kad proceso dalyviai teisę susipažinti su tyrimo medžiaga įgyja tik pabaigus tyrimą.

Kainas mažins efektyvesnė konkurencija

Byloje Dalmine prieš Komisiją Europos Pirmosios Instancijos Teismas konstatavo, jog Bendrijos teisė nenumato teisės būti informuotam apie administracinės procedūros eigą iki oficialaus pareiškimo dėl prieštaravimų pateikimo. Kaip skelbia Seimo kanceliarija, Konkurencijos tarybos atliekami tyrimai rodo, kad draudžiamų susitarimų schemos sudėtingėja, o šiuos pažeidimus darantys ūkio subjektai deda dideles pastangas, kad juos nuslėptų.

Dėl to tokių ūkio subjektų darbuotojai ar kiti apie šiuos pažeidimus žinantys asmenys tampa svarbiu informacijos šaltiniu konkurencijos priežiūros institucijoms tiriant konkurencijos teisės pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, Konkurencijos įstatyme įtvirtintas atlyginimo už įrodymų pateikimą institutas - bus atlyginama už informaciją apie pažeidimus. Taip pat atsakovas neatsižvelgė į Reglamento Nr. Dėl prekės rinkos apibrėžimo.

Kainas mažins efektyvesnė konkurencija | Lietuvos Respublikos Prezidentas

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nutarime nukrypo nuo Pranešime pateikto prekės rinkos apibrėžimo — pastarajame atitinkama rinka apibrėžiama kaip benzino ir kaip dyzelino rinka, o nutarime — kaip naftos produktų perdirbimo arba benzino pardavimų iš gamyklos ir naftos produktų perdirbimo arba dyzelino pardavimų iš gamyklos rinka.

Pardavimai dideliais kiekiais iš gamyklos geležinkeliu ir laivais ir didmeniniai pardavimai autotransportu sudaro dvi atskiras, viena po kitos einančias rinkas, kadangi tenkina skirtingas paklausos kategorijas ir turi kitokią paskirtį ir naudojimo tikslą: pardavimai dideliais kiekiais iš gamyklos DDU sąlygomis geležinkeliu, kai nemokami akcizo mokesčiai ir PVM neatliekami galutiniams vartotojams, o didmeniniai pardavimai autotransportu, FOT sąlygomis, kai mokami akcizas ir PVM yra pardavimai iš nuosavų arba nuomojamų sausumos terminalų perpardavinėtojams, mažmenininkams ar pramoniniams galutiniams vartotojams.

Nutarime išdėstytas požiūris į prekės rinką prieštarauja Konkurencijos įstatymo 3 str. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 str. Be to, pareiškėjas konkuruoja su importu visose trijose Baltijos valstybėse, o Latvijoje ir Estijoje pati yra importuotoja, todėl importas turėtų būti laikomas alternatyviu tiekimo šaltiniu, kuris sudaro konkurencinį spaudimą.

Taip pat nurodė, kad atsakovas neteisingai taiko ir remiasi Europos Komisijos praktika naftos produktų pramonės srityje, bei daroma neteisinga išvada, kad skirtingos prekės rinkos negali būti išskiriamos, kai skiriasi tiekimo būdas. Pagal nusistovėjusią Europos Komisijos praktiką, atskiros prekės rinkos gali būti skiriamos net ir tais atvejais, kai iš esmės tiekiama ta pati prekė, jei skiriasi prekės tiekimo būdas.

Pareiškėjo nuomone, atsakovas neteisingai taikė ir Konkurencijos tarybos Paaiškinimus dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, neteisingai vertino paklausos pakeičiamumą, neišskirdamas didmeninių pardavimų FOT rinkos, o bet koks prekės rinkos apibrėžimo netikslumas daro geografinės rinkos apibrėžimą neteisingu.

Geografinės rinkos apibrėžimas. Pareiškėjas mano, kad atsakovas per siaurai apibrėžė geografinę rinką, į ją įtraukdamas tik Baltijos valstybes, nes rinka turėtų būti apibrėžiama įtraukiant alternatyvius benzino šaltinius Vakaruose terminas apima bent jau Gdansko LenkijosMongstado NorvegijaPorvoo Suomija bei Scanraffo Švedija naftos perdirbimo gamyklas ir Roterdamo likvidžią rinką ir dyzelino šaltinius Rytuose apima bent jau Jaroslavlio, Kyrišų, Maskvos, Mozyro, Novopolocko, Riazanės ir Permės naftos perdirbimo gamyklas ir Vakaruose iki 05 01 pateisinama siaura dyzelino rinka, kuri apima tik Lietuvą.

Tuo buvo pažeisti EB steigimo sutarties 82 str.

Keičiasi pranešimo apie įmonių koncentraciją tvarka - Verslo žinios

Dėl dominuojančios padėties. Pareiškėjas nurodė, kad nutarimo išvada dėl jo dominuojančios padėties yra paremta neteisingu atitinkamos rinkos apibrėžimu. Įrodinėjimo pareiga tenka atsakovui, kuris turi nustatyti, jog pareiškėjas užima dominuojančią padėtį pagal EB steigimo sutarties 82 str. Nuoroda į Europos Bendrijos praktiką, kaip, pvz. Pareiškėjas pateikė nutarime nurodytus faktus paneigiančią informaciją, todėl atsakovas privalo įrodyti, kad šios ūkio subjekto išvados yra nepagrįstos.

Europos Bendrijos teismai nuolat pabrėžia, jog pagrindinis kriterijus, vertinant dominuojančią padėtį, yra ūkio subjekto sugebėjimas veikti rinkoje nepriklausomai, ir vien tai, kad pareiškėjas yra didelė įmonė, nereiškia, kad jis užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje — vienintelis lemiamas veiksnys yra rinkos jėgos panaudojimas toje rinkoje. Kriterijai, numatyti Paaiškinimuose dėl dominuojančios padėties nustatymo, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra šie — rinkos dalys, įėjimo į rinką kliūtys, jų vertinimas, kiti veiksniai pvz.

Taigi atsakovas neatliko tinkamos dominuojančios padėties analizės pagal Paaiškinimus dėl dominuojančios padėties nustatymo.

Pranešėjai apie konkurencijos pažeidimus galės gauti iki tūkst. eurų | artlabas.lt

Dėl veiksmų ir jų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 str. Dėl ekonomiškai nepagrįstos ir diskriminacinės kainodaros. Nutarimo 5. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas turi įrodyti, jog panašaus pobūdžio sutartyse taikytos nevienodos diskriminacinės sąlygos atskiriems ūkio subjektams, dėl to šiems ūkio subjektams buvo sudarytos konkurencinės sąlygos, ir nebuvo jokio objektyvaus pateisinimo, t.

Taigi pakanka, kad dominuojantis ūkio subjektas pateiktų pagrįstą Vaizdo irasu nariu konkurencijos dydziai dėl piktnaudžiavimo veiksmų, kuriais jis kaltinamas. Atsakovas padarė klaidingas išvadas apie kainodarą. Didžiausią konkurenciją pareiškėjo parduodamiems produktams sudaro importas, todėl kainos nustatomos importo pariteto IPK kainodaros pagalba — numatomą IPK kiekvienoje vietovėje iš atskirų importo šaltinių t.

Kaip nurodo pareiškėjas, jo kainodara sudaryta iš dviejų dalių — importo pariteto kainos ir kiekio nuolaidos. Nutarime klaidingai teigiama, kad skirtumas susidarė ir dėl to, kad taikytos skirtingos bazės formulės kainos apskaičiavimui.

Nutarime remtasi kelių ūkio subjektų pateikta informacija, kuri vertintina kaip mažesniųjų pirkėjų emocinio pobūdžio pamąstymai, be to, atsakymai apie galimybes pirkti didesnį nei tonų kiekį naftos produktų yra sąlyginiai, o pripažinti, kad ūkio subjektas galėjo įsigyti tokį kiekį naftos produktų, galima tik jei jis tai galėjo padaryti protingomis, rinkos realijas atitinkančiomis sąlygomis.

Be to, klausimyne atsakovas neteisingai suformulavo klausimus — buvo klausiama apie galimybes įsigyti virš t naftos produktų, t. Taip pat, pareiškėjo nuomone, atsakovas neteisingai interpretuoja Portuguese Airports bylą, kadangi ši byla susijusi su situacija, kai valstybinio monopolio saugomas tiekėjas bando apsaugoti nacionalinius ūkio subjektus, pažeisdamas kitų operatorių, veikiančių kitose valstybėse narėse, interesus.

Laiko, kad atsakovas siekia apginti mažesnius pirkėjus, neatsižvelgdamas į tai, kad aplinkybė, jog jie neimportuoja, nėra susijusi su pareiškėjo ribojimais — neimportavimo faktas reiškia, kad pareiškėjo siūlomos kainos yra mažesnės ir naudingesnės, lyginant su kaštais importuojant. Taip pat atsakovas nepagrįstai nurodo skaidrumo nebuvimą, kadangi skaidrios ir visiems prieinamos kainodaros buvimas laikomas neigiamu ir neteisėtu aspektu konkurencijos teisės prasme, o cituotose Michelin ir Irish Sugar bylose neigiamai vertinamas skaidrumo trūkumas konkretaus pirkėjo atžvilgiu, tačiau ne kaip piktnaudžiavimas savaime.

Komerciniu požiūriu yra teisėta ir nereiškia piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, kai žemesnės kainos didesnės nuolaidos taikomos pirkėjams, kurie perka žymiai didesnius kiekius, lyginant su pirkėjais, perkančiais mažiau. Pažymėjo, kad nutarime iš viso nenagrinėjama, ar tariamas Konkurencijos įstatymo pažeidimas galėjo sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas. Dėl lojalumo ir nekonkuravimo sutarčių pasirašymo. Sutartinės nuostatos dėl reikalavimo pirkti minimalų metinį kiekį ir kompensacijos už sutarties pažeidimą nustatymas yra standartinės verslo sąlygos ir nereiškia nei numatomų planinių nuolaidų sutartyse įtvirtinimo, nei klientų vertimo pirkti tam tikrą prekės kiekį, dėl ko galėtų būti skatinamas lojalumas.

Pareiškėjo sutartys pagal verslo standartus vertintinos kaip trumpalaikės, neturinčios išimtinumo konkurentų išstūmimo iš rinkos požymio. Atsakovas neteisingai aiškino EB steigimo sutarties 82 str. Vienintelis tokių sutarčių prievartos elementas — klientų pareiga vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, tačiau konkurencijos teisėje tai nėra draudžiama.

Vaizdo irasu nariu konkurencijos dydziai Kokie dydziai susitinka

Klientai nuolaidas gavo priklausomai nuo pirktų produktų kiekių, taigi visos nuolaidos buvo kiekybinės apimties nuolaidos.

Taip pat sutartyse nėra numatytas išimtinumo reikalavimas, yra įtrauktos nuostatos dėl sutarties nutraukimo, sutartys buvo trumpalaikės, o numatytos kompensacijos kyla iš sutarčių teisės pareiga mokėti kompensaciją dėl sutarties pažeidimo. Kol kas nėra atsakingai analizuojama, ar naujai priimami teisės aktai neriboja konkurencijos, nors bet koks konkurencijos ribojimas sudaro galimybes tiesiogiai sąlygoti prekių ir paslaugų kainų augimą.

Todėl Prezidentė siūlo Teisėkūros pagrindų įstatyme aiškiai apibrėžti, kada teisės aktų projektų poveikio konkurencijai vertinimas yra privalomas dar ankstyvame teisėkūros etape. Toks vertinimas leistų nustatyti, ar teisės aktas nedarytų žalos vartotojams ir visai valstybės ekonomikai. Šį vertinimą atlikti šalims narėms rekomenduoja EBPO. Šiuo įstatymų paketu Prezidentė nuosekliai tęsia iniciatyvas, kuriomis didinama konkurencija, mažinama verslo koncentracija ir įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje, kas turės tiesioginį poveikį prekių ir paslaugų kainų mažinimui.