Pereiti prie turinio

Nevykdomųjų direktorių pareigybių skaičius, reikalingas šio straipsnio 1 dalyje nustatytam tikslui pasiekti — tai skaičius, kuo artimesnis 40 proc. Šiomis apibrėžtimis užtikrinama, kad direktyvą būtų galima vienodai taikyti visų valstybėse narėse egzistuojančių tipų biržinių bendrovių valdyboms, t. Kita vertus, siekiant išvengti pirmiau dominavusios lyties asmenų diskriminacijos, biržinės bendrovės neturėtų būti įpareigojamos skirti nepakankamai atstovaujamos lyties asmenis į pusę ar daugiau nevykdomųjų direktorių vietų.

Padidinti Dick 5 laikrodi

Būtinieji reikalavimai Šiame straipsnyje nurodoma, kad direktyva nustatomi būtinieji suderinimo reikalavimai. Įgyvendinimas Valstybės narės privalo priimti šios direktyvos įgyvendinimo priemones per dvejus metus nuo jos priėmimo.

Šiame straipsnyje konkrečiau apibūdinamos prievolės, susijusios su šiomis priemonėmis ir pareiga pranešti apie jas Komisijai. Peržiūra, įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga, adresatai Direktyva valstybės narės įpareigojamos teikti ataskaitas.

Komisija privalo kas dvejus metus peržiūrėti direktyvos taikymą ir pateikti ataskaitą, kurioje pirmiausia įvertinama, ar pasiekti šios direktyvos tikslai. Tikslai galios tik kol bus pasiekta tvari pažanga užtikrinant tinkamą lyčių pasiskirstymą valdybose, todėl direktyvoje yra laikino galiojimo nuostata.

Ar zmogaus orgazmas priklauso nuo nario dydzio

Laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau — Sutartis 8 straipsnio, Sąjunga siekia panaikinti nelygybę ir skatina moterų ir vyrų lygybę visose savo veiklos srityse.

Sutarties straipsnio 3 dalis suteikia teisinį pagrindą priimti Sąjungos priemones, kuriomis užtikrinamas moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimas; 2 pozityviosios diskriminacijos principas ir jo svarba praktiškai įgyvendinant veiksmingą moterų ir vyrų lygybę pripažįstama Sutarties straipsnio 4 dalyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinta visose srityse ir kad lygybės principas nekliudo taikyti priemones, suteikiančias konkrečių lengvatų nepakankamai atstovaujamai lyčiai, ar tokias priemones priimti; 3 m.

Komisija paragino Europos Sąjungos biržines bendroves didinti moterų skaičių savo valdybose taikant savireguliavimo priemones ir savanoriškai prisiimti konkrečius šios srities įsipareigojimus[24]. Moterų chartijoje[25] Europos Komisija pabrėžė, kad moterims vis dar nesuteikiamos tokios pačios teisės ir galimybės dalyvauti politinių ir ekonominių Vienos lyties narys padidejo priėmimo procese, kaip kad vyrams, ir dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą pasinaudojant turimomis galiomis skatinti teisingesnį atsakingas pareigas einančių moterų ir vyrų atstovavimą.

Komisijos — m. Moterų ir vyrų lygybės strategijoje[26] lyčių pusiausvyros gerinimas įvardytas kaip vienas iš prioritetų; 5 m. Joje Komisija raginama iki m. Šį prašymą Europos Parlamentas pakartojo m.

Vienos lyties asmenų „santuokų“ įtaka homoseksualų sveikatai

Labai išsimokslinusių aukštos kvalifikacijos moterų vis daugėja — tai patvirtina ir faktas, kad 60 proc. Jei šis potencialas ir toliau nebus išnaudojamas skiriant moteris eiti su sprendimų priėmimu susijusias pareigas, dalis kvalifikuoto žmogiškojo kapitalo liks nepanaudota; 8 bendrovės plačiai pripažįsta, kad moterys valdybose teigiamai veikia įmonės valdymą — dėl įvairesnio ir į kolektyvą orientuoto mąstymo, atveriančio naujų perspektyvų ir todėl leidžiančio rasti visapusiškesnių sprendimų, pagerėja grupės veiklos rezultatai ir sprendimų kokybė.

Gausūs tyrimai patvirtina, kad bendrovės finansiniai rezultatai ir pelningumas tiesiogiai susiję su proporcingu lyčių atstovavimu aukščiausiosios grandies vadovybėje. Todėl padidinus moterų skaičių Sąjungos biržinių bendrovių valdybose gali pagerėti šių bendrovių rezultatai; 9 žinoma, kad lygybė darbo rinkoje taip pat gali labai paskatinti ekonomikos augimą. Padidinus moterų skaičių Sąjungos biržinių bendrovių valdybose, pagerėtų ne tik šioms pareigoms paskirtų moterų padėtis, bet ir bendrovės galimybės pritraukti gabių moterų ir padidinti visų grandžių vadovų ir kitas pareigas einančių moterų skaičių.

Ar naudositės Žaliuoju pasu keliaudami į užsienio šalis?

Todėl didesnis moterų skaičius bendrovių valdybose turėtų teigiamą poveikį šalinant lyčių nelygybę ne tik užimtumo, bet ir darbo užmokesčio srityje. Išnaudojus visus moterų gabumus, ir atskiri asmenys, ir viešasis sektorius gautų gerokai didesnę investicijų į švietimą grąžą. Nepakankamas moterų skaičius ES biržinių bendrovių valdybose — tai prarastos galimybės siekiant ilgalaikio tvaraus valstybių narių ekonomikos augimo; 10 nepaisant esamų Sąjungos teisės aktų diskriminacijos dėl lyties prevencijos ir kovos su ja srityse, Tarybos rekomendacijų, kuriomis raginama didinti moterų vaidmenį priimant ekonominius sprendimus, ir Sąjungos lygmens priemonių, kuriomis skatinamas savireguliavimas, moterų Sąjungos bendrovių aukščiausiuose sprendimų priėmimo organuose yra gerokai mažiau nei vyrų.

Ši lyčių disproporcija ypač didelė ir spręstina privačiajame sektoriuje, pirmiausia biržinėse bendrovėse. Sprendžiant iš pagrindinio Komisijos rodiklio lyčių atstovavimo bendrovių valdybose srityje, moterų, dalyvaujančių priimant aukščiausio lygmens verslo sprendimus, vis dar labai mažai. Moterų, einančių nevykdomųjų direktorių pareigas, buvo tik 15 proc.

Jūs jau balsavote. Galite peržiūrėti rezultatus.

Daug toliau pažengė tos valstybės narės, kuriose buvo taikomos teisiškai privalomos priemonės. Įvairios valstybės narės taiko labai skirtingas priemones moterų skaičiui valdybose didinti, todėl tikėtina, kad esami skirtumai tarp atskirų valstybių narių toliau didės; 12 nenuoseklus ir skirtingas nacionalinis reglamentavimas dėl lyčių pusiausvyros biržinėse bendrovėse ar tokio reglamentavimo nebuvimas lemia ne tik tai, kad valstybėse narėse labai skiriasi moterų, einančių direktorių konsultantų pareigas, skaičius ir šių valstybių pažangos rodikliai — tai riboja ir vidaus rinką, nes Europos biržinėms bendrovėms taikomi skirtingi įmonių valdymo reikalavimai.

Tokie skirtingi teisės aktų ir savireguliavimo priemonių reikalavimai dėl bendrovių valdybų sudėties gali sukelti praktinių sunkumų tarptautinėse rinkose veikiančioms biržinėms bendrovėms, ypač steigiančioms Vienos lyties narys padidejo bendroves ar vykdančioms susijungimų ir įsigijimų sandorius, taip pat kandidatams į valdybas; 13 tai, kad dabartinės daugelio valstybių narių atrankos procedūros ir kandidatų į valdybas kvalifikacijos kriterijai nepakankamai skaidrūs, labai trukdo pasiekti tinkamą valdybų narių lyčių pusiausvyrą ir neigiamai veikia kandidatų į valdybas karjerą, jų judėjimo laisvę, taip pat investuotojų sprendimus.

Dėl tokio neskaidrumo galimi kandidatai į valdybas nepateikia paraiškų į šias vietas, nors čia jų kvalifikacija labai praverstų, ir neginčija lyčių požiūriu šališkų paskyrimų, o tai yra jų judėjimo laisvės vidaus rinkoje apribojimas.

Kita vertus, investuotojai taiko skirtingas investicijų strategijas, ir kartais jiems reikia informacijos, susijusios su valdybų narių žiniomis ir kompetencija.

Parlamentaras atkreipia dėmesį, kad lyčiai neutralus Partnerystės įstatymo projektas, kurio turinį antradienį paskelbė portalas Delfi, yra kompromisinis variantas, kuriame, pavyzdžiui, niekaip nereglamentuojamas visuomenei vis dar daug klausimų keliantis įsivaikinimo klausimas. Vis tik, politiko vertinimu, naujausiame įstatymo projekte siūlomas teisinis reguliavimas yra orus tiek tos pačios lyties, tiek ir skirtingų lyčių poroms. Eltos nuotr. Atsisiųsti 1 nuotr.

Skaidresni kvalifikacijos kriterijai ir skaidresnės kandidatų į valdybas atrankos procedūros leidžia investuotojams geriau įvertinti bendrovės verslo strategiją ir priimti pagrįstus sprendimus; 14 šios direktyvos tikslas nėra išsamiai suderinti nacionalinės teisės nuostatas dėl kandidatų į valdybas atrankos procedūrų ir kvalifikacijos kriterijų, tačiau ja siekiama nustatyti tam tikrus būtinuosius standartus, pagal kuriuos biržinės bendrovės, kuriose lytys atstovaujamos neproporcingai, sprendimus dėl nevykdomųjų direktorių privalėtų priimti vadovaudamosi objektyviu ir palyginamu kandidatų kvalifikacijos — jų tinkamumo, kompetencijos ir profesinių rezultatų — vertinimu, nes tai svarbu nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyrai.

Strategijoje nustatytas pagrindinis tikslas iki m. Dėl išgyvenamos ekonomikos krizės Europa labiau nei iki šiol privalo remtis žiniomis, kompetencija ir inovacijomis ir išnaudoti visus turimus gabumus.

Kaip padidinti Dick 7 laikrodi

Tikėtina, kad aktyvesnis moterų dalyvavimas priimant ekonominius sprendimus, pirmiausia didesnis jų skaičių valdybose, galiausiai turėtų teigiamo poveikio moterų užimtumui atitinkamose bendrovėse ir visai ekonomikai; 16 todėl Sąjunga turėtų stengtis didinti moterų skaičių bendrovių valdybose ir taip paskatinti ekonomikos augimą, Europos bendrovių konkurencingumą ir užtikrinti lyčių lygybę darbo rinkoje.

Šio tikslo reikėtų siekti nustatant būtinuosius reikalavimus dėl teisiškai privalomų pozityviosios diskriminacijos priemonių, skirtų lyčių pasiskirstymo biržinių bendrovių valdybose kiekybiniam tikslui pasiekti, nes tokį arba panašų metodą taikiusios valstybės narės ir kitos šalys pasiekė geriausių rezultatų spręsdamos nepakankamo moterų atstovavimo ekonominių sprendimų priėmimo lygmeniu problemą; 17 biržinės bendrovės turi didelę ekonominę reikšmę, yra matomos ir veikia visą rinką.

52012PC0614

Todėl šioje direktyvoje nustatomos priemonės turėtų būti taikomos biržinėms bendrovėms, kurios apibrėžiamos kaip valstybėje narėje įsteigtos bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti vienos ar kelių valstybių narių reguliuojamose rinkose, kaip apibrėžta m. Šios bendrovės nustato standartus visai ekonomikai — tikėtina, kad jų praktiką perims ir kitų rūšių bendrovės. Biržinių bendrovių veiklai būdingas viešumas, todėl, ginant viešąjį interesą, ji reglamentuojama išsamiau; 18 direktyva taip pat neturėtų būti taikoma mažosioms ir vidutinėms įmonėms MVĮkaip apibrėžta m.

Yra ir mišrių sistemų, turinčių abiejų minėtų sistemų elementų, o kartais bendrovėms leidžiama pačioms pasirinkti vieną šių modelių.

Teisingas masazas, kad padidintumete nari

Šioje direktyvoje nustatomos priemonės turėtų būti taikomos visų tipų valdyboms valstybėse narėse; 20 visose sistemose išskiriami vykdomieji direktoriai, kurie dalyvauja kasdieniame bendrovės valdyme, ir nevykdomieji direktoriai, kurie kasdieniame valdyme nedalyvauja ir atlieka stebėtojų funkciją. Šios direktyvos kiekybiniai tikslai turėtų būti taikomi tik nevykdomiesiems direktoriams — taip lyčių atstovavimas valdybose bus gerinamas per daug nesikišant į kasdienį bendrovės valdymą.

Svarbu pabrėžti, kad šią sveikintiną pažangą lėmė vos kelių valstybių kvotų politikos pakeitimas.

Šeimų tipai psichologijos, sociologijos ir istorijos požiūriu

Pažanga pirmiausiai atsirado dėl greito situacijos pagerėjimo Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje ir Vokietijoje įvedus nacionalines kvotas situacija gerėjimo ir Jungtinėje Karalystė, kuri nebuvo įvedusi kvotų. Bendra ES pažanga šiek tiek sulėtėjo m.

Sėkmingiausi kvotų įvedimo pavyzdžiu gali būti laikoma Prancūzija — tai vienintelė valstybė visoje ES, kurioje moterų ir vyrų skaičius didžiausių įmonių valdybose atitinka pageidautiną santykį Šie rezultatai buvo pasiekti įstatymais įtvirtinus lyčių kvotas valdybų lygmenyje, kuri taikoma įmonėms, turinčioms daugiau nei darbuotojų arba kurių pajamos viršija 50 mln.

Skirtumai tarp valstybių, kurios ėmėsi lyčių lygybės įgyvendinimo tikslų, ir tų, kurios nesiėmė nieko, yra akivaizdūs. Nuo m. Pirmąsias penkias vietas užimančios valstybės Prancūzija, Italija, Belgija, Vokietija ir Austrijataip pat Portugalija yra įvedusios nacionalines kvotas, tuo metu Airija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė savo valstybėse skatino savanorišką kvotų reguliavimą.

Nepaisant to, homoseksualūs asmenys, ypač vyrai, čia vis dar žudosi dažniau.

Operacija padidino nari

Kodėl homoseksualus jaunimas neinformuojamas apie šiuos duomenis iš šalių, kur vienos lyties asmenų santuokos egzistuoja ne vienerius metus? Ar šių tyrimų vaizdas aiškus? Ar tyrimai yra galutiniai? Ar jie pakankamai grėsmingi, kad būtų verti apsvarstyti? Neabejotinai taip.

Mes, matyt, irgi turėsime savo dalinį šešėlinį kabinetą. ELTA primena, kad trečiadienį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis Žinių radijuje taip pat kalbėjo, kad partija sudarys šešėlinį Ministrų kabinetą, kuriam tikriausiai vadovaus dabartinis premjeras Saulius Skvernelis. Politikas sakė, kad šešėlinis kabinetas reaguos į valdžios sprendimus ir teiks alternatyvius pasiūlymus.

Vidurinio varpos dydzio nuotrauka

Parlamentaras atkreipia dėmesį, kad lyčiai neutralus Partnerystės įstatymo projektas, kurio turinį antradienį paskelbė portalas Delfi, yra kompromisinis variantas, kuriame, pavyzdžiui, niekaip nereglamentuojamas visuomenei vis dar daug klausimų keliantis įsivaikinimo klausimas.

Vis tik, politiko vertinimu, naujausiame įstatymo projekte siūlomas teisinis reguliavimas yra orus tiek tos pačios lyties, tiek ir skirtingų lyčių poroms. Eltos nuotr.

Vatikanas klausia tikinčijų nuomonės dėl tos pačios lyties asmenų santuokos

Atsisiųsti 1 nuotr. Tomas Vytautas Raskevičius.

Kas yra lyčių kvotos ir kaip jos veikia?

Čia yra sutuoktinių interesų konfliktas, dažniausiai dėl finansinės srities. Tačiau kartais yra ir kitos psichologinio nesuderinamumo priežastys, dėl kurių atsiranda santuokos nutraukimas. Dažnai tai yra viena iš ryškiausių disfunkcinės šeimos apraiškų, nes yra akivaizdi problema: sutuoktinių ar vienos iš jų priklausomybė nuo narkotikų, būsto trūkumas ir priemonės išsinuomoti, vienos iš sutuoktinių kriminalizavimas ir kt.