Pereiti prie turinio

Todėl buvo sukurta kita metrika, žinoma kaip encefalizacijos koeficientas EQ ; jis yra gana panašus į smegenų ir kūno masės santykį, išskyrus tai, kad atsižvelgiama į tam tikrus alometrinius ir mastelio veiksnius, kurie susieja dydį, kūno formą, funkciją, elgesį ir anatomiją. Draugija gali būti pertvarkyta, likviduota arba reorganizuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Anot jo, problemą bandoma spręsti: praėjusioje Seimo kadencijoje numatyta iki m. Draugiją sudaro nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai. Prieš išdidžiai tvirtindami pažintinį pranašumą prieš bet kurią kitą rūšį dėl savo didelių žmogaus smegenų, turėtumėte žinoti keletą dalykų Jis priduria — išeitinės išmokos nėra garantas, kad į politiką pasuks vien tik savo sričių specialistai, priežasčių tokiam sprendimui gali būti daug.

Įstatai I. Lietuvos matematikų draugija toliau — Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma — asociacija. Tai savanoriška organizacija, jungianti Lietuvos matematikus — mokslo darbuotojus, pedagogus, gamybinėse įmonėse ir kitose organizacijose dirbančius specialistus, taip pat besidominčius matematika asmenis.

Savo veikloje Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

Draugija turi teisę įstatymų nustatytais būdais Nario padidinimo metodas turtą ir juo disponuoti, turi savo antspaudą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje, gali turėti savo simboliką. Draugijos veiklos laikotarpis — neribotas. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Draugijos veiklos tikslai yra šie: 6. Savo tikslams įgyvendinti Draugija vykdo šią veiklą: 7. Draugiją sudaro nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai.

Aukštasis mokslas

Draugijos nariais gali būti matematikos mokslo darbuotojai, aukštųjų mokyklų matematikos dėstytojai, kitų mokyklų matematikos mokytojai bei dėstytojai ir kiti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie savo kūrybine veikla prisideda prie matematikos mokslo ir jo dėstymo metodų plėtotės Lietuvoje, pateikę Draugijos Valdybai prašymą įstoti į Draugiją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir Suvažiavimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Nariu rėmėju gali būti fizinis ar juridinis asmuo, pritariantis Draugijos tikslams ir veiklai bei teisėtai remiantis Draugiją lėšomis ir turtu.

Nariai rėmėjai nemoka stojamojo ir metinio nario mokesčio. Draugijos garbės nariais gali būti Lietuvos ar užsienio piliečiai, ypatingai nusipelnę matematikos mokslui, švietimui ir Draugijos veiklai.

Kaip padidino varpa

Draugijos narys turi teisę: Draugijos narių pareigos: Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama Suvažiavimo sprendimu.

Kandidatai į Draugijos narius pateikia Valdybai prašymus su bent viena Draugijos nario rekomendacija. Priimama Valdybos posėdyje, viešai balsuojant už kiekvieną kandidatą. Priimtu laikomas asmuo, už kurį balsavo daugiau kaip pusė dalyvavusiųjų posėdyje. Sprendimą dėl nario rėmėjo priėmimo į Draugiją priima Valdyba. Narystė Draugijoje baigiama: Valdybos nutarimu Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos, jeigu jis: Draugijos organai yra šie: Suvažiavimas; Kolegialus valdymo organas — Valdyba; Vienasmenis valdymo organas — Prezidentas; Revizijos komisija.

Suvažiavimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau, kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu įstatų nustatytais terminais Valdyba suvažiavimo nesušaukia, Suvažiavimą šaukia Prezidentas.

Apie šaukiamą Suvažiavimą ne vėliau kaip 20 dienų Nario dydzio mokslas Suvažiavimo dienos pranešama kiekvienam Draugijos nariui, nariui rėmėjui ir garbės nariui.

Ar smegenų dydis yra svarbus?

Suvažiavime turi teisę dalyvauti visi asmenys, suvažiavimo dieną esantys Draugijos nariais, nariais rėmėjais ar garbės nariais. Tik Suvažiavimas turi teisę: Suvažiavime gali būti aptariami kiti aktualūs Draugijos veiklos klausimai. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos narių. Priešingu atveju, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais.

Informacija apie Suvažiavimo Nario dydzio mokslas Draugijos nariams Prezidento vardu išsiunčiama likus ne mažiau kaip 20 dienų elektroniniu paštu ir skelbiama Draugijos internetinėje svetainėje.

Aukštasis mokslas

Joje taip pat skelbiami visi Draugijos organų sprendimai ir pranešimai. Valdyba yra kolegialus Draugijos valdymo organas, atsakingas už Draugijos tikslų įgyvendinimą ir biudžeto vykdymą bei priežiūrą. Valdybą ir Valdybos pirmininką 3 metams renka Suvažiavimas. Valdybos narių skaičių nustato Suvažiavimas. Valdyba iš savo narių renka atsakingąjį sekretorių ir iždininką. Valdyba: Valdyba sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma.

Dick storio ir ilgio

Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami elektroniniu būdu. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir atsakingasis sekretorius. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Prezidentas renkamas 3 metų kadencijai, ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės. Prezidentas: Prezidentui išvykus ar negalint pirmininkauti Valdybos posėdžiams dėl kitų priežasčių, Valdyba išsirenka jį pavaduojantį Valdybos pirmininką.

Revizijos komisija tikrina Draugijos ūkinę finansinę veiklą.

Atsitiktinio dydžio matematinė viltis

Revizijos komisija apie patikros rezultatus informuoja Valdybą. Revizijos komisija teikia Suvažiavimui Draugijos ūkinės finansinės veiklos patikros rezultatus. Revizijos komisijos narius 3 metų laikotarpiui skiria bei atšaukia Suvažiavimas.

Kokios varpos vyrams

Revizijos komisija iš savo narių tarpo renka Revizijos komisijos pirmininką. Draugijos lėšos ir pajamos naudojamos Draugijos tikslams įgyvendinti. Draugijos veiklos kontrolę vykdo Suvažiavimo metu išrinkta 3 metų laikotarpiui revizijos komisija.

Lietuvos mokslas tebesiveja Europos horizontą

Draugijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Draugijos buveinėje.

Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo tvarką tvirtina Suvažiavimas. Draugijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Draugijos nariams pateikiami neatlygintinai. Sprendimą steigti Draugijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą ir filialų bei atstovybių vadovus Nario dydzio mokslas, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba, vadovaudamasi teisės aktais. Draugijos įstatų keitimą inicijuoja Valdyba. Draugijos įstatai keičiami Suvažiavimo sprendimu.

Metodas didinti nario ziureti vaizdo irasa

Draugijos buveinė yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. Draugijos buveinė keičiama Suvažiavimo sprendimu.

Ar smegenų dydis yra svarbus? » - Mokslas -

Draugija gali būti pertvarkyta, likviduota arba reorganizuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Likvidavus Draugiją, jos lėšos ir turtas perimamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Archyvas perduodamas Lietuvos matematikų muziejui arba Valstybiniam archyvui.

Įstatai pasirašyti 3 egz. Draugijos prezidentas Remigijus Leipus.